دانلود آهنگ هی حالا دیدی میتونم ورژن خارجی ریمیکس اینستاگرام

610

دانلود آهنگ هی حالا دیدی میتونم ورژن خارجی ریمیکس با صدای زن مرد بچه

اهنگ ارمین زارعی هی حالا دیدی میتونم ریمیکس ورزن خارجی real love از massari

اهنگ ﻫﻰ ﺣﺎﻟﺎ دﻳﺪی ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﺮی و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ آرمین 2afm ریمیکس ترکیبی با اهنگ خارجی real love

دانلود آهنگ هی حالا دیدی میتونم ورژن خارجی ریمیکس اینستاگرام

دانلود اهنگ هی حالا دیدی میتونم ورژن خارجی معروف اینستاگرام

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ هی حالا دیدی میتونم ورژن خارجی ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ هی حالا دیدی میتونم ارمین زارعی نسخه اصلی

دانلود آهنگ


ﻫﻰ ﺣﺎﻟﺎ دﻳﺪی ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﺮی و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ

ﺗﻮ دﻳﮕﻪ ﺑﺮام ﺑﻰ ارزﺷﻰ ﻣﻴﺨﻮام ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻮ ﺑﺪوﻧﻦ

ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻣﺎل ﺗﻮ ﻓﺮدا ﻣﺎل ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﺮو ﺑﺮو ﺑﺮو

از ﭼﺸﺎم دﻳﮕﻪ اﻓﺘﺎدی دﺧﺘﺮ

ﻧﻤﻴﺨﻨﺪﻳﺪم و ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ ﺑﻰ ﻣﻦ ﺑﺮو

آﺧﻪ اﺧﻠﺎﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮ رو ﺑﺎ ﻏﺮﻳﺒﻪ دﻳﺪم

ﻧﮕﻮ آﺷﻨﺎت ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮ روزای ﻏﻤﺖ دادی ﺑﻬﻢ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺗﻜﻴﻪ

ﻫﻰ ﺑﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﺮﻳﺪی ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻫﺪﻳﻪ

ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻰ ﻣﺠﻨﻮﻧﻰ و ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻦ آره

دوﺳﺘﻢ داﺷﺘﻰ وﻟﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻢ

دانلود آهنگ هی حالا دیدی میتونم ورژن خارجی ریمیکس اینستاگرام

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!